Cuộc sống tại thành phố lạnh nhất thế giới

5
Cuộc sống tại thành phố lạnh nhất thế giới

Cuộc sống tại thành phố lạnh nhất thế giới

Cuộc sống tại thành phố lạnh nhất thế giới

Cuộc sống tại thành phố lạnh nhất thế giới

Cuộc sống tại thành phố lạnh nhất thế giới

Cuộc sống tại thành phố lạnh nhất thế giới

Cuộc sống tại thành phố lạnh nhất thế giới

Cuộc sống tại thành phố lạnh nhất thế giới

Cuộc sống tại thành phố lạnh nhất thế giới

Cuộc sống tại thành phố lạnh nhất thế giới

Cuộc sống tại thành phố lạnh nhất thế giới

Cuộc sống tại thành phố lạnh nhất thế giới

Cuộc sống tại thành phố lạnh nhất thế giới

Cuộc sống tại thành phố lạnh nhất thế giới

Cuộc sống tại thành phố lạnh nhất thế giới

Cuộc sống tại thành phố lạnh nhất thế giới

Cuộc sống tại thành phố lạnh nhất thế giới

Cuộc sống tại thành phố lạnh nhất thế giới

Cuộc sống tại thành phố lạnh nhất thế giới

Cuộc sống tại thành phố lạnh nhất thế giới

Ảnh: TASS.

Nguồn: VnExpress.net