Cứu trợ người dân ở rốn lũ Quảng Bình

2
Cứu trợ người dân ở

Cứu trợ người dân ở ‘rốn lũ’ Quảng Bình

Cứu trợ người dân ở

Cứu trợ người dân ở ‘rốn lũ’ Quảng Bình

Cứu trợ người dân ở

Cứu trợ người dân ở ‘rốn lũ’ Quảng Bình

Cứu trợ người dân ở

Cứu trợ người dân ở ‘rốn lũ’ Quảng Bình

Cứu trợ người dân ở

Cứu trợ người dân ở ‘rốn lũ’ Quảng Bình

Cứu trợ người dân ở

Cứu trợ người dân ở ‘rốn lũ’ Quảng Bình

Cứu trợ người dân ở

Cứu trợ người dân ở ‘rốn lũ’ Quảng Bình

Cứu trợ người dân ở

Cứu trợ người dân ở ‘rốn lũ’ Quảng Bình

Cứu trợ người dân ở

Cứu trợ người dân ở ‘rốn lũ’ Quảng Bình

Cứu trợ người dân ở

Cứu trợ người dân ở ‘rốn lũ’ Quảng Bình

Cứu trợ người dân ở

Cứu trợ người dân ở ‘rốn lũ’ Quảng Bình

Hữu Khoa

Nguồn: VnExpress.net