Đá bóng thời Covid-19 tại Argentina

6
Đá bóng thời Covid-19 tại Argentina

Đá bóng thời Covid-19 tại Argentina

Đá bóng thời Covid-19 tại Argentina

Đá bóng thời Covid-19 tại Argentina

Đá bóng thời Covid-19 tại Argentina

Đá bóng thời Covid-19 tại Argentina

Đá bóng thời Covid-19 tại Argentina

Đá bóng thời Covid-19 tại Argentina

Đá bóng thời Covid-19 tại Argentina

Đá bóng thời Covid-19 tại Argentina

Đá bóng thời Covid-19 tại Argentina

Đá bóng thời Covid-19 tại Argentina

Đá bóng thời Covid-19 tại Argentina

Đá bóng thời Covid-19 tại Argentina

Đá bóng thời Covid-19 tại Argentina

Đá bóng thời Covid-19 tại Argentina

Đá bóng thời Covid-19 tại Argentina

Đá bóng thời Covid-19 tại Argentina

Đá bóng thời Covid-19 tại Argentina

Đá bóng thời Covid-19 tại Argentina

Ảnh: AP.

Nguồn: VnExpress.net