Đại biểu Đại hội XIII viếng lăng Hồ Chủ tịch

5
Đại biểu Đại hội XIII viếng lăng Hồ Chủ tịch

Đại biểu Đại hội XIII viếng lăng Hồ Chủ tịch

Đại biểu Đại hội XIII viếng lăng Hồ Chủ tịch

Đại biểu Đại hội XIII viếng lăng Hồ Chủ tịch

Đại biểu Đại hội XIII viếng lăng Hồ Chủ tịch

Đại biểu Đại hội XIII viếng lăng Hồ Chủ tịch

Đại biểu Đại hội XIII viếng lăng Hồ Chủ tịch

Đại biểu Đại hội XIII viếng lăng Hồ Chủ tịch

Đại biểu Đại hội XIII viếng lăng Hồ Chủ tịch

Đại biểu Đại hội XIII viếng lăng Hồ Chủ tịch

Đại biểu Đại hội XIII viếng lăng Hồ Chủ tịch

Đại biểu Đại hội XIII viếng lăng Hồ Chủ tịch

Đại biểu Đại hội XIII viếng lăng Hồ Chủ tịch

Đại biểu Đại hội XIII viếng lăng Hồ Chủ tịch

Đại biểu Đại hội XIII viếng lăng Hồ Chủ tịch

Đại biểu Đại hội XIII viếng lăng Hồ Chủ tịch

Giang Huy

Nguồn: VnExpress.net