Đại học livestream lễ tốt nghiệp cho sinh viên ở xa

3
Đại học livestream lễ tốt nghiệp cho sinh viên ở xa

Đại học livestream lễ tốt nghiệp cho sinh viên ở xa

Đại học livestream lễ tốt nghiệp cho sinh viên ở xa

Đại học livestream lễ tốt nghiệp cho sinh viên ở xa

Đại học livestream lễ tốt nghiệp cho sinh viên ở xa

Đại học livestream lễ tốt nghiệp cho sinh viên ở xa

Đại học livestream lễ tốt nghiệp cho sinh viên ở xa

Đại học livestream lễ tốt nghiệp cho sinh viên ở xa

Đại học livestream lễ tốt nghiệp cho sinh viên ở xa

Đại học livestream lễ tốt nghiệp cho sinh viên ở xa

Đại học livestream lễ tốt nghiệp cho sinh viên ở xa

Đại học livestream lễ tốt nghiệp cho sinh viên ở xa

Đại học livestream lễ tốt nghiệp cho sinh viên ở xa

Đại học livestream lễ tốt nghiệp cho sinh viên ở xa

Đại học livestream lễ tốt nghiệp cho sinh viên ở xa

Đại học livestream lễ tốt nghiệp cho sinh viên ở xa

Thanh Hằng (Theo China Daily)

Ảnh: Zhu Xingxin, UCAS

Nguồn: VnExpress.net