Đàn voọc ngũ sắc ở Vườn quốc gia Bạch Mã

30
Đàn voọc ngũ sắc ở Vườn quốc gia Bạch Mã

Đàn voọc ngũ sắc ở Vườn quốc gia Bạch Mã

Đàn voọc ngũ sắc ở Vườn quốc gia Bạch Mã

Đàn voọc ngũ sắc ở Vườn quốc gia Bạch Mã

Đàn voọc ngũ sắc ở Vườn quốc gia Bạch Mã

Đàn voọc ngũ sắc ở Vườn quốc gia Bạch Mã

Đàn voọc ngũ sắc ở Vườn quốc gia Bạch Mã

Đàn voọc ngũ sắc ở Vườn quốc gia Bạch Mã

Đàn voọc ngũ sắc ở Vườn quốc gia Bạch Mã

Đàn voọc ngũ sắc ở Vườn quốc gia Bạch Mã

Đàn voọc ngũ sắc ở Vườn quốc gia Bạch Mã

Đàn voọc ngũ sắc ở Vườn quốc gia Bạch Mã

Đàn voọc ngũ sắc ở Vườn quốc gia Bạch Mã

Đàn voọc ngũ sắc ở Vườn quốc gia Bạch Mã

Voọc chà vá chân nâu ở Vườn quốc gia Bạch Mã

 
 

Đàn voọc ngũ sắc ở Vườn quốc gia Bạch Mã. Video: Võ Thạnh

Võ Thạnh

Nguồn: VnExpress.net