Đáp án bài toán tuyển dụng của Samsung

5

Đề bài: Bạn hãy điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm.

Đáp án bài toán tuyển dụng của Samsung

Đáp án bài toán tuyển dụng của Samsung

Đáp án: Tại mỗi số của cột bên trái, lấy số ở giữa nhân với số có hai chữ số còn lại, được kết quả của cột bên phải. Đáp án đúng là 1 x 94 = 94.

Đáp án bài toán tuyển dụng của Samsung

Đáp án bài toán tuyển dụng của Samsung

Trần Phương

Nguồn: VnExpress.net