Đáp án bài toán tuyển dụng nhân sự của Google

12

Đề bài: Điền vào dấu hỏi chấm số tiếp theo trong dãy số

Đáp án bài toán tuyển dụng nhân sự của Google

Đáp án bài toán tuyển dụng nhân sự của Google

Đáp án

Đáp án bài toán tuyển dụng nhân sự của Google

Đáp án bài toán tuyển dụng nhân sự của Google

Ta chuyển các số sang ngôn ngữ Tiếng Anh là sẽ phát hiện ngay ra quy luật:

Các số 1 (One); 2 (Two); 6 (Six); 10 (Ten) đều có ba chữ cái nhưng 10 là số lớn nhất.

Các số 0 (Zero); 4 (Four); 5 (Five); 9 (Nine) đều có 4 chữ cái, nhưng 9 (Nine) là số lớn nhất có bốn chữ cái.

Các số số có 9 chữ cái là: Seven-teen (17), Twenty-one (21), Twenty-two (22), Twenty-six (26), Thirty-one (31), Thirty-two (32), Thirty-six (36), Forty-four (44), Forty-five (45), Forty-nine (49), Fifty-four (54), Fifty-five (55), Fifty-nine (59), Sixty-four (64), Sixty-five (65), Sixty-nine (69), Eighty-one (81),  Eighty-two (82), Eighty-six (86), Ninety-one (91), Ninety-two (92), Ninety-six (96), nhưng 96 (Ninety-six) là số lớn nhất.

Trần Phương

Nguồn: VnExpress.net