Đề tham khảo thi THPT Quốc gia các môn xã hội

3

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 ngày 3/4, tổ Xã hội Hệ thống giáo dục Học Mãi đã có những nhận định về đề thi tham khảo bài thi Khoa học xã hội.

Phân bổ nội dung kiến thức bài thi Khoa học xã hội

Đề thi tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ Giáo dục và đào tạo đã công bố. Phần lớn câu hỏi lớp 12 thuộc chương trình học kỳ một. Đề thi không xuất hiện những câu hỏi thuộc phần tinh giản, có thể quan sát bảng sau:

STT 

Lịch sử

Địa lý

Giáo dục công dân

Tỷ lệ của lớp 11, 12

Lớp 12: 37 câu
Lớp 11 : 2 câu (câu 1, câu 37)
Liên chuyên đề, so sánh Cách mạng tháng 10 và Cách mạng tháng 8:1 câu (câu 34)
Lớp 12: 38 câu
Lớp 11: 2 câu (câu 68, 76)
Đều là những câu hỏi thực hành kỹ năng địa lý, không có câu hỏi lý thuyết
Lớp 12: 36 câu
Lớp 11: 4 câu chiếm 10% (các câu từ 92 đến 95).
Đều là những câu hỏi nhận biết, không có mối liên hệ với kiến thức 12

Tỷ lệ của học kỳ một, hai của lớp 11

Cả hai chuyên đề xuất hiện đều thuộc học kỳ hai: Công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 1921 – 1941 và Việt Nam 1858 – 1918 Cả hai câu hỏi xuất hiện đều thuộc học kỳ hai: Khu vực Đông Nam Á Cả bốn câu đều thuộc chuyên đề công dân với kinh tế

Tỷ lệ của học kỳ một/hai của lớp 12

Tỷ lệ học kỳ một/hai của lớp 12 là: 21 – 79
Học kỳ một: có 5/6 chuyên đề Lịch sử thế giới (không có Cách mạng khoa học kỹ thuật) và lịch sử Việt Nam từ 19 – 30, 30 – 45, 45 – 54. Trong đó giai đoạn 45 – 54 nhiều câu hỏi nhất với 9 câu.
Tỷ học kỳ một/hai lớp 12 là 34 – 66
Học kỳ một: Địa lý tự nhiên, địa lý dân cư.
Tỷ lệ học kỳ một/hai lớp 12 là : 58 – 42
Học kỳ một: Thực hiện pháp luật, quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.
Học kỳ hai: có đủ hai chuyên đề của học kỳ hai là Lịch sử Việt Nam 1954 – 1975 và 1975 – 2000. Học kỳ hai: Địa lý vùng kinh tế và Địa lý ngành kinh tế
Ngoài ra các câu hỏi thực hành kỹ năng Địa lý của cả học kỳ một và học kỳ hai.
Học kỳ hai: Công dân với các quyền dân chủ, pháp luật với sự phát triển của công dân.

Độ khó của các bài thi thành phần

70% số câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, 30% số câu hỏi còn lại ở mức độ vận dụng và vận dụng cao. Các câu ở mức độ nhận biết chủ yếu thuộc chương trình lớp 12, một số ít rơi vào lớp 11. Nhận định cụ thể về những câu hỏi vận dụng và vận dụng cao của từng môn như sau:

Lịch sử: Có khoảng 20% tổng số câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao. Một số câu hỏi khó như câu 31, câu 34, câu 39. Đây là những câu hỏi so sánh hoặc phân tích, học sinh phải hiểu bản chất của sự kiện và có cái nhìn khái quát các sự kiện mới có thể trả lời. Các câu hỏi đều tập trung vào đặc trưng của các sự kiện lịch sử, không đi sâu vào chi tiết. Nội dung các câu hỏi cũng là những vấn đề quen thuộc với học sinh, đã xuất hiện nhiều trong các đề thi trước đó.

Môn Địa lý: Tỷ lệ câu hỏi thực hành cao, chiếm 40% là cơ hội lấy điểm cho học sinh. Hơn 50% số câu hỏi dưới ở mức độ nhận biết và thông hiểu thuộc phần sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam để trả lời. Những nội dung còn lại đều là những quy luật cơ bản của địa lý. Một số câu hỏi khó như câu 68, 71, 74. Trong đó câu 68 là câu thực hành kỹ năng Địa lý, học sinh phải nắm được công thức tính tỷ lệ gia tăng tự nhiên của dân số, sau đó phải so sánh giữa các quốc gia. Những câu còn lại đòi hỏi học sinh phải có kiến thức thực tế kết hợp với những kiến thức đã học để trả lời.

Môn Giáo dục công dân: Đề bài đảm bảo tính thời sự khi đưa những vấn đề trong cuộc sống vào các câu hỏi tình huống: câu 106, câu 111. Tỷ lệ câu hỏi thực hành giảm so với đề thi THPT Quốc gia 2019, còn 25% (đề 2019 là 37,5%). Các câu hỏi ở mức nhận biết và thông hiểu đều tập trung vào nội dung của các quyền của công dân, hoặc khái niệm cơ bản của quá trình lao động sản xuất. Các câu hỏi ở mức vận dụng và vận dụng cao yêu cầu giải quyết tình huống thuộc các chuyên đề: Thực hiện pháp luật, quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội, công dân với các quyền tự do cơ bản. Một số câu hỏi khó như: câu 115, 117 vừa chứa yếu tố phủ định, hoặc kết hợp nhiều yêu cầu, độ nhiễu cao, học sinh cần phân tích kỹ để tìm ra đáp án đúng.

Thế Đan

Nguồn: VnExpress.net