Đê vỡ, người mất nhà cửa vì mưa lũ ở Trung Quốc

4
Đê vỡ, người mất nhà cửa vì mưa lũ ở Trung Quốc

Đê vỡ, người mất nhà cửa vì mưa lũ ở Trung Quốc

Đê vỡ, người mất nhà cửa vì mưa lũ ở Trung Quốc

Đê vỡ, người mất nhà cửa vì mưa lũ ở Trung Quốc

Đê vỡ, người mất nhà cửa vì mưa lũ ở Trung Quốc

Đê vỡ, người mất nhà cửa vì mưa lũ ở Trung Quốc

Đê vỡ, người mất nhà cửa vì mưa lũ ở Trung Quốc

Đê vỡ, người mất nhà cửa vì mưa lũ ở Trung Quốc

Đê vỡ, người mất nhà cửa vì mưa lũ ở Trung Quốc

Đê vỡ, người mất nhà cửa vì mưa lũ ở Trung Quốc

Đê vỡ, người mất nhà cửa vì mưa lũ ở Trung Quốc

Đê vỡ, người mất nhà cửa vì mưa lũ ở Trung Quốc

Đê vỡ, người mất nhà cửa vì mưa lũ ở Trung Quốc

Đê vỡ, người mất nhà cửa vì mưa lũ ở Trung Quốc

Đê vỡ, người mất nhà cửa vì mưa lũ ở Trung Quốc

Đê vỡ, người mất nhà cửa vì mưa lũ ở Trung Quốc

Đê vỡ, người mất nhà cửa vì mưa lũ ở Trung Quốc

Đê vỡ, người mất nhà cửa vì mưa lũ ở Trung Quốc

Đê vỡ, người mất nhà cửa vì mưa lũ ở Trung Quốc

Đê vỡ, người mất nhà cửa vì mưa lũ ở Trung Quốc

Ảnh: AFP, Reuters

Nguồn: VnExpress.net