Đêm sôi động ở Vũ Hán một năm sau đại dịch

13
Đêm sôi động ở Vũ Hán một năm sau đại dịch

Đêm sôi động ở Vũ Hán một năm sau đại dịch

Đêm sôi động ở Vũ Hán một năm sau đại dịch

Đêm sôi động ở Vũ Hán một năm sau đại dịch

Đêm sôi động ở Vũ Hán một năm sau đại dịch

Đêm sôi động ở Vũ Hán một năm sau đại dịch

Đêm sôi động ở Vũ Hán một năm sau đại dịch

Đêm sôi động ở Vũ Hán một năm sau đại dịch

Đêm sôi động ở Vũ Hán một năm sau đại dịch

Đêm sôi động ở Vũ Hán một năm sau đại dịch

Đêm sôi động ở Vũ Hán một năm sau đại dịch

Đêm sôi động ở Vũ Hán một năm sau đại dịch

Đêm sôi động ở Vũ Hán một năm sau đại dịch

Đêm sôi động ở Vũ Hán một năm sau đại dịch

Đêm sôi động ở Vũ Hán một năm sau đại dịch

Đêm sôi động ở Vũ Hán một năm sau đại dịch

Đêm sôi động ở Vũ Hán một năm sau đại dịch

Đêm sôi động ở Vũ Hán một năm sau đại dịch

Ảnh: Reuters

Nguồn: VnExpress.net