Đêm trắng trước giờ bão Vamco đổ bộ

3
Đêm trắng trước giờ bão Vamco đổ bộ

Đêm trắng trước giờ bão Vamco đổ bộ

Đêm trắng trước giờ bão Vamco đổ bộ

Đêm trắng trước giờ bão Vamco đổ bộ

Đêm trắng trước giờ bão Vamco đổ bộ

Đêm trắng trước giờ bão Vamco đổ bộ

Đêm trắng trước giờ bão Vamco đổ bộ

Đêm trắng trước giờ bão Vamco đổ bộ

Đêm trắng trước giờ bão Vamco đổ bộ

Đêm trắng trước giờ bão Vamco đổ bộ

Đêm trắng trước giờ bão Vamco đổ bộ

Đêm trắng trước giờ bão Vamco đổ bộ

Đêm trắng trước giờ bão Vamco đổ bộ

Đêm trắng trước giờ bão Vamco đổ bộ

Đêm trắng trước giờ bão Vamco đổ bộ

Đêm trắng trước giờ bão Vamco đổ bộ

Đêm trắng trước giờ bão Vamco đổ bộ

Đêm trắng trước giờ bão Vamco đổ bộ

Đêm trắng trước giờ bão Vamco đổ bộ

Đêm trắng trước giờ bão Vamco đổ bộ

Đêm trắng trước giờ bão Vamco đổ bộ

Đêm trắng trước giờ bão Vamco đổ bộ

Giang Huy – Nguyễn Đông – Hoàng Phương

Nguồn: VnExpress.net