Diện mạo cầu ngói 245 tuổi sau khi trùng tu

11
Diện mạo cầu ngói 245 tuổi sau khi trùng tu

Diện mạo cầu ngói 245 tuổi sau khi trùng tu

Diện mạo cầu ngói 245 tuổi sau khi trùng tu

Diện mạo cầu ngói 245 tuổi sau khi trùng tu

Diện mạo cầu ngói 245 tuổi sau khi trùng tu

Diện mạo cầu ngói 245 tuổi sau khi trùng tu

Diện mạo cầu ngói 245 tuổi sau khi trùng tu

Diện mạo cầu ngói 245 tuổi sau khi trùng tu

Diện mạo cầu ngói 245 tuổi sau khi trùng tu

Diện mạo cầu ngói 245 tuổi sau khi trùng tu

Diện mạo cầu ngói 245 tuổi sau khi trùng tu

Diện mạo cầu ngói 245 tuổi sau khi trùng tu

Diện mạo cầu ngói 245 tuổi sau khi trùng tu

Diện mạo cầu ngói 245 tuổi sau khi trùng tu

Diện mạo cầu ngói 245 tuổi sau khi trùng tu

Diện mạo cầu ngói 245 tuổi sau khi trùng tu

Diện mạo cầu ngói 245 tuổi sau khi trùng tu

Diện mạo cầu ngói 245 tuổi sau khi trùng tu

Võ Thạnh

Nguồn: VnExpress.net