Diện mạo Hồ Gươm sau 5 tháng chỉnh trang

4
Diện mạo Hồ Gươm sau 5 tháng chỉnh trang

Diện mạo Hồ Gươm sau 5 tháng chỉnh trang

Diện mạo Hồ Gươm sau 5 tháng chỉnh trang

Diện mạo Hồ Gươm sau 5 tháng chỉnh trang

Diện mạo Hồ Gươm sau 5 tháng chỉnh trang

Diện mạo Hồ Gươm sau 5 tháng chỉnh trang

Diện mạo Hồ Gươm sau 5 tháng chỉnh trang

Diện mạo Hồ Gươm sau 5 tháng chỉnh trang

Diện mạo Hồ Gươm sau 5 tháng chỉnh trang

Diện mạo Hồ Gươm sau 5 tháng chỉnh trang

Diện mạo Hồ Gươm sau 5 tháng chỉnh trang

Diện mạo Hồ Gươm sau 5 tháng chỉnh trang

Diện mạo Hồ Gươm sau 5 tháng chỉnh trang

Diện mạo Hồ Gươm sau 5 tháng chỉnh trang

Diện mạo Hồ Gươm sau 5 tháng chỉnh trang

Diện mạo Hồ Gươm sau 5 tháng chỉnh trang

Diện mạo Hồ Gươm sau 5 tháng chỉnh trang

Diện mạo Hồ Gươm sau 5 tháng chỉnh trang

Diện mạo Hồ Gươm sau 5 tháng chỉnh trang

Diện mạo Hồ Gươm sau 5 tháng chỉnh trang

Giang Huy

Nguồn: VnExpress.net