Diễn tập PCCC tại tòa nhà cao nhất Hà Nội

2
Diễn tập PCCC tại tòa nhà cao nhất Hà Nội

Diễn tập PCCC tại tòa nhà cao nhất Hà Nội

Diễn tập PCCC tại tòa nhà cao nhất Hà Nội

Diễn tập PCCC tại tòa nhà cao nhất Hà Nội

Diễn tập PCCC tại tòa nhà cao nhất Hà Nội

Diễn tập PCCC tại tòa nhà cao nhất Hà Nội

Diễn tập PCCC tại tòa nhà cao nhất Hà Nội

Diễn tập PCCC tại tòa nhà cao nhất Hà Nội

Diễn tập PCCC tại tòa nhà cao nhất Hà Nội

Diễn tập PCCC tại tòa nhà cao nhất Hà Nội

Diễn tập PCCC tại tòa nhà cao nhất Hà Nội

Diễn tập PCCC tại tòa nhà cao nhất Hà Nội

Diễn tập PCCC tại tòa nhà cao nhất Hà Nội

Diễn tập PCCC tại tòa nhà cao nhất Hà Nội

Diễn tập PCCC tại tòa nhà cao nhất Hà Nội

Diễn tập PCCC tại tòa nhà cao nhất Hà Nội

Diễn tập PCCC tại tòa nhà cao nhất Hà Nội

Diễn tập PCCC tại tòa nhà cao nhất Hà Nội

Diễn tập PCCC tại tòa nhà cao nhất Hà Nội

Diễn tập PCCC tại tòa nhà cao nhất Hà Nội

Giang Huy

Nguồn: VnExpress.net