Đoạn đường vành đai gần nghìn tỷ đồng ở vùng thủ đô

2
Đoạn đường vành đai gần nghìn tỷ đồng ở vùng thủ đô

Đoạn đường vành đai gần nghìn tỷ đồng ở vùng thủ đô

Đoạn đường vành đai gần nghìn tỷ đồng ở vùng thủ đô

Đoạn đường vành đai gần nghìn tỷ đồng ở vùng thủ đô

Đoạn đường vành đai gần nghìn tỷ đồng ở vùng thủ đô

Đoạn đường vành đai gần nghìn tỷ đồng ở vùng thủ đô

Đoạn đường vành đai gần nghìn tỷ đồng ở vùng thủ đô

Đoạn đường vành đai gần nghìn tỷ đồng ở vùng thủ đô

Đoạn đường vành đai gần nghìn tỷ đồng ở vùng thủ đô

Đoạn đường vành đai gần nghìn tỷ đồng ở vùng thủ đô

Đoạn đường vành đai gần nghìn tỷ đồng ở vùng thủ đô

Đoạn đường vành đai gần nghìn tỷ đồng ở vùng thủ đô

Đoạn đường vành đai gần nghìn tỷ đồng ở vùng thủ đô

Đoạn đường vành đai gần nghìn tỷ đồng ở vùng thủ đô

Đoạn đường vành đai gần nghìn tỷ đồng ở vùng thủ đô

Đoạn đường vành đai gần nghìn tỷ đồng ở vùng thủ đô

Đoạn đường vành đai gần nghìn tỷ đồng ở vùng thủ đô

Đoạn đường vành đai gần nghìn tỷ đồng ở vùng thủ đô

Đoạn đường vành đai gần nghìn tỷ đồng ở vùng thủ đô

Đoạn đường vành đai gần nghìn tỷ đồng ở vùng thủ đô

Đoạn đường vành đai gần nghìn tỷ đồng ở vùng thủ đô

Đoạn đường vành đai gần nghìn tỷ đồng ở vùng thủ đô

Đường vành đai đầu tiên ở Thái Nguyên nối với thủ đô

 
 

Đoạn đường vành đai 5 qua Thái Nguyên nhìn từ trên cao. Video: Giang Huy – Bá Đô

Đoạn đường vành đai gần nghìn tỷ đồng ở vùng thủ đô

Đoạn đường vành đai gần nghìn tỷ đồng ở vùng thủ đô

Bá Đô – Giang Huy

Nguồn: VnExpress.net