Doanh nhân làm vườn chim trên sân thượng

3
Doanh nhân làm vườn chim trên sân thượng

Doanh nhân làm vườn chim trên sân thượng

Doanh nhân làm vườn chim trên sân thượng

Doanh nhân làm vườn chim trên sân thượng

Doanh nhân làm vườn chim trên sân thượng

Doanh nhân làm vườn chim trên sân thượng

Doanh nhân làm vườn chim trên sân thượng

Doanh nhân làm vườn chim trên sân thượng

Doanh nhân làm vườn chim trên sân thượng

Doanh nhân làm vườn chim trên sân thượng

Doanh nhân làm vườn chim trên sân thượng

Doanh nhân làm vườn chim trên sân thượng

Doanh nhân làm vườn chim trên sân thượng

Doanh nhân làm vườn chim trên sân thượng

Doanh nhân làm vườn chim trên sân thượng

Doanh nhân làm vườn chim trên sân thượng

Doanh nhân làm vườn chim trên sân thượng

Doanh nhân làm vườn chim trên sân thượng

Doanh nhân làm vườn chim trên sân thượng

Doanh nhân làm vườn chim trên sân thượng

Doanh nhân làm vườn chim trên sân thượng

Doanh nhân làm vườn chim trên sân thượng

Vườn chim san thượng

 
 

Một số loài chim trong vườn.

Phan Dương
Ảnh: Anh Nguyen

Nguồn: VnExpress.net