Dọn chỗ chờ 120 bệnh nhân Covid-19 từ châu Phi

2
Dọn chỗ chờ 120 bệnh nhân Covid-19 từ châu Phi

Dọn chỗ chờ 120 bệnh nhân Covid-19 từ châu Phi

Dọn chỗ chờ 120 bệnh nhân Covid-19 từ châu Phi

Dọn chỗ chờ 120 bệnh nhân Covid-19 từ châu Phi

Dọn chỗ chờ 120 bệnh nhân Covid-19 từ châu Phi

Dọn chỗ chờ 120 bệnh nhân Covid-19 từ châu Phi

Dọn chỗ chờ 120 bệnh nhân Covid-19 từ châu Phi

Dọn chỗ chờ 120 bệnh nhân Covid-19 từ châu Phi

Dọn chỗ chờ 120 bệnh nhân Covid-19 từ châu Phi

Dọn chỗ chờ 120 bệnh nhân Covid-19 từ châu Phi

Dọn chỗ chờ 120 bệnh nhân Covid-19 từ châu Phi

Dọn chỗ chờ 120 bệnh nhân Covid-19 từ châu Phi

Dọn chỗ chờ 120 bệnh nhân Covid-19 từ châu Phi

Dọn chỗ chờ 120 bệnh nhân Covid-19 từ châu Phi

Dọn chỗ chờ 120 bệnh nhân Covid-19 từ châu Phi

Dọn chỗ chờ 120 bệnh nhân Covid-19 từ châu Phi

Dọn chỗ chờ 120 bệnh nhân Covid-19 từ châu Phi

Dọn chỗ chờ 120 bệnh nhân Covid-19 từ châu Phi

Ngọc Thành -Thanh Huế – Chi Lê

Nguồn: VnExpress.net