Dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ

9
Dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ

Dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ

Dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ

Dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ

Dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ

Dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ

Dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ

Dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ

Dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ

Dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ

Dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ

Dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ

Dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ

Dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ

Dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ

Dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ

Dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ

Dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ

Dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ

Dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ

Dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ

Dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ

Xuyên đêm tháo dỡ đường hoa Nguyễn Huệ

 
 

Hàng trăm công nhân tháo dỡ đường hoa Nguyễn Huệ. Video: Công Khang

Quỳnh Trần

Nguồn: VnExpress.net