Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

8
Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô

Đường nối vành đai 3 và vành đai 3,5

 
 

Đường 8 làn xe nối hai tuyến vành đai thủ đô. Video: Lộc Chung

Bá Đô

Phương Sơn

Nguồn: VnExpress.net