Đường bao biển 1.300 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

3
Đường bao biển 1.300 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Đường bao biển 1.300 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Đường bao biển 1.300 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Đường bao biển 1.300 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Đường bao biển 1.300 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Đường bao biển 1.300 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Đường bao biển 1.300 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Đường bao biển 1.300 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Đường bao biển 1.300 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Đường bao biển 1.300 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Đường bao biển 1.300 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Đường bao biển 1.300 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Đường bao biển 1.300 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Đường bao biển 1.300 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Đường bao biển 1.300 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Đường bao biển 1.300 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Đường bao biển 1.300 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Đường bao biển 1.300 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Đường bao biển 1.300 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Đường bao biển 1.300 tỷ đồng ven vịnh Hạ Long

Minh Cương

Nguồn: VnExpress.net