Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

6
Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

Công trường đường ven biển hơn 500 tỷ đồng

 
 


Công nhân thi công lắp ráp cống trên công trường.

Đức Hùng – Nguyễn Hải

Nguồn: VnExpress.net