Gần 10.000 quyển vở cho học sinh nghèo ngoại thành Hà Nội

6
Gần 10.000 quyển vở cho học sinh nghèo ngoại thành Hà Nội

Gần 10.000 quyển vở cho học sinh nghèo ngoại thành Hà Nội

Gần 10.000 quyển vở cho học sinh nghèo ngoại thành Hà Nội

Gần 10.000 quyển vở cho học sinh nghèo ngoại thành Hà Nội

Gần 10.000 quyển vở cho học sinh nghèo ngoại thành Hà Nội

Gần 10.000 quyển vở cho học sinh nghèo ngoại thành Hà Nội

Gần 10.000 quyển vở cho học sinh nghèo ngoại thành Hà Nội

Gần 10.000 quyển vở cho học sinh nghèo ngoại thành Hà Nội

Gần 10.000 quyển vở cho học sinh nghèo ngoại thành Hà Nội

Gần 10.000 quyển vở cho học sinh nghèo ngoại thành Hà Nội

Gần 10.000 quyển vở cho học sinh nghèo ngoại thành Hà Nội

Gần 10.000 quyển vở cho học sinh nghèo ngoại thành Hà Nội

Gần 10.000 quyển vở cho học sinh nghèo ngoại thành Hà Nội

Gần 10.000 quyển vở cho học sinh nghèo ngoại thành Hà Nội

Gần 10.000 quyển vở cho học sinh nghèo ngoại thành Hà Nội

Gần 10.000 quyển vở cho học sinh nghèo ngoại thành Hà Nội

Gần 10.000 quyển vở cho học sinh nghèo ngoại thành Hà Nội

Gần 10.000 quyển vở cho học sinh nghèo ngoại thành Hà Nội

Gần 10.000 quyển vở cho học sinh nghèo ngoại thành Hà Nội

Gần 10.000 quyển vở cho học sinh nghèo ngoại thành Hà Nội

Gần 10.000 quyển vở cho học sinh nghèo ngoại thành Hà Nội

 
 

An Phạm – Thiên Di

Video: Huy Mạnh

Nguồn: VnExpress.net