Gần nửa triệu người miền Trung sơ tán

32
Gần nửa triệu người miền Trung sơ tán

Gần nửa triệu người miền Trung sơ tán

Gần nửa triệu người miền Trung sơ tán

Gần nửa triệu người miền Trung sơ tán

Gần nửa triệu người miền Trung sơ tán

Gần nửa triệu người miền Trung sơ tán

Gần nửa triệu người miền Trung sơ tán

Gần nửa triệu người miền Trung sơ tán

Gần nửa triệu người miền Trung sơ tán

Gần nửa triệu người miền Trung sơ tán

Gần nửa triệu người miền Trung sơ tán

Gần nửa triệu người miền Trung sơ tán

Gần nửa triệu người miền Trung sơ tán

Gần nửa triệu người miền Trung sơ tán

Gần nửa triệu người miền Trung sơ tán

Gần nửa triệu người miền Trung sơ tán

Gần nửa triệu người miền Trung sơ tán

Gần nửa triệu người miền Trung sơ tán

Gần nửa triệu người miền Trung sơ tán

Gần nửa triệu người miền Trung sơ tán

Gần nửa triệu người miền Trung sơ tán

Gần nửa triệu người miền Trung sơ tán

Gần nửa triệu người miền Trung sơ tán

Gần nửa triệu người miền Trung sơ tán

Miền Trung ứng phó với bão Molave

 
 

450.000 người sơ tán tránh bão Molave.

Đắc Thành – Ngọc Thành – Phạm Linh – Quỳnh Trần

Nguồn: VnExpress.net