Gia đình ở Quảng Nam đào hầm tránh bão Molave

5
Gia đình ở Quảng Nam đào hầm tránh bão Molave

Gia đình ở Quảng Nam đào hầm tránh bão Molave

Gia đình ở Quảng Nam đào hầm tránh bão Molave

Gia đình ở Quảng Nam đào hầm tránh bão Molave

Gia đình ở Quảng Nam đào hầm tránh bão Molave

Gia đình ở Quảng Nam đào hầm tránh bão Molave

Gia đình ở Quảng Nam đào hầm tránh bão Molave

Gia đình ở Quảng Nam đào hầm tránh bão Molave

Gia đình ở Quảng Nam đào hầm tránh bão Molave

Gia đình ở Quảng Nam đào hầm tránh bão Molave

Gia đình ở Quảng Nam đào hầm tránh bão Molave

Gia đình ở Quảng Nam đào hầm tránh bão Molave

Gia đình ở Quảng Nam đào hầm tránh bão Molave

Gia đình ở Quảng Nam đào hầm tránh bão Molave

Gia đình ở Quảng Nam đào hầm tránh bão Molave

Gia đình ở Quảng Nam đào hầm tránh bão Molave

Gia đình ở Quảng Nam đào hầm tránh bão Molave

Gia đình ở Quảng Nam đào hầm tránh bão Molave

Gia đình ở Quảng Nam đào hầm tránh bão Molave

Gia đình ở Quảng Nam đào hầm tránh bão Molave

Đắc Thành

Nguồn: VnExpress.net