Giải cứu công nhân thủy điện mắc kẹt

2
Giải cứu công nhân thủy điện mắc kẹt

Giải cứu công nhân thủy điện mắc kẹt

Giải cứu công nhân thủy điện mắc kẹt

Giải cứu công nhân thủy điện mắc kẹt

Giải cứu công nhân thủy điện mắc kẹt

Giải cứu công nhân thủy điện mắc kẹt

Giải cứu công nhân thủy điện mắc kẹt

Giải cứu công nhân thủy điện mắc kẹt

Giải cứu công nhân thủy điện mắc kẹt

Giải cứu công nhân thủy điện mắc kẹt

Giải cứu công nhân thủy điện mắc kẹt

Giải cứu công nhân thủy điện mắc kẹt

Giải cứu công nhân thủy điện mắc kẹt

Giải cứu công nhân thủy điện mắc kẹt

Giải cứu công nhân thủy điện mắc kẹt

Giải cứu công nhân thủy điện mắc kẹt

Giải cứu công nhân thủy điện mắc kẹt

Giải cứu công nhân thủy điện mắc kẹt

Phước Tuấn – Quỳnh Trần – Võ Thạnh – Tuấn Việt

Nguồn: VnExpress.net