Hà Nội đông đúc trong thời điểm cách ly xã hội

7
Hà Nội đông đúc trong thời điểm cách ly xã hội

Hà Nội đông đúc trong thời điểm cách ly xã hội

Hà Nội đông đúc trong thời điểm cách ly xã hội

Hà Nội đông đúc trong thời điểm cách ly xã hội

Hà Nội đông đúc trong thời điểm cách ly xã hội

Hà Nội đông đúc trong thời điểm cách ly xã hội

Hà Nội đông đúc trong thời điểm cách ly xã hội

Hà Nội đông đúc trong thời điểm cách ly xã hội

Hà Nội đông đúc trong thời điểm cách ly xã hội

Hà Nội đông đúc trong thời điểm cách ly xã hội

Hà Nội đông đúc trong thời điểm cách ly xã hội

Hà Nội đông đúc trong thời điểm cách ly xã hội

Hà Nội đông đúc trong thời điểm cách ly xã hội

Hà Nội đông đúc trong thời điểm cách ly xã hội

Hà Nội đông đúc trong thời điểm cách ly xã hội

Hà Nội đông đúc trong thời điểm cách ly xã hội

Hà Nội đông đúc trong thời điểm cách ly xã hội

Hà Nội đông đúc trong thời điểm cách ly xã hội

Hà Nội đông đúc trong thời điểm cách ly xã hội

Hà Nội đông đúc trong thời điểm cách ly xã hội

Giang Huy

Nguồn: VnExpress.net