Hà Nội thông xe cầu vượt hơn 500 tỷ đồng

1
Hà Nội thông xe cầu vượt hơn 500 tỷ đồng

Hà Nội thông xe cầu vượt hơn 500 tỷ đồng

Hà Nội thông xe cầu vượt hơn 500 tỷ đồng

Hà Nội thông xe cầu vượt hơn 500 tỷ đồng

Hà Nội thông xe cầu vượt hơn 500 tỷ đồng

Hà Nội thông xe cầu vượt hơn 500 tỷ đồng

Hà Nội thông xe cầu vượt hơn 500 tỷ đồng

Hà Nội thông xe cầu vượt hơn 500 tỷ đồng

Hà Nội thông xe cầu vượt hơn 500 tỷ đồng

Hà Nội thông xe cầu vượt hơn 500 tỷ đồng

Hà Nội thông xe cầu vượt hơn 500 tỷ đồng

Hà Nội thông xe cầu vượt hơn 500 tỷ đồng

Hà Nội thông xe cầu vượt hơn 500 tỷ đồng

Hà Nội thông xe cầu vượt hơn 500 tỷ đồng

Hà Nội thông xe cầu vượt hơn 500 tỷ đồng

Hà Nội thông xe cầu vượt hơn 500 tỷ đồng

Hà Nội thông xe cầu vượt hơn 500 tỷ đồng

Hà Nội thông xe cầu vượt hơn 500 tỷ đồng

Bá Đô

Nguồn: VnExpress.net