Hà Nội xét nghiệm PCR cho người về từ Đà Nẵng

1
Hà Nội xét nghiệm PCR cho người về từ Đà Nẵng

Hà Nội xét nghiệm PCR cho người về từ Đà Nẵng

Hà Nội xét nghiệm PCR cho người về từ Đà Nẵng

Hà Nội xét nghiệm PCR cho người về từ Đà Nẵng

Hà Nội xét nghiệm PCR cho người về từ Đà Nẵng

Hà Nội xét nghiệm PCR cho người về từ Đà Nẵng

Hà Nội xét nghiệm PCR cho người về từ Đà Nẵng

Hà Nội xét nghiệm PCR cho người về từ Đà Nẵng

Hà Nội xét nghiệm PCR cho người về từ Đà Nẵng

Hà Nội xét nghiệm PCR cho người về từ Đà Nẵng

Hà Nội xét nghiệm PCR cho người về từ Đà Nẵng

Hà Nội xét nghiệm PCR cho người về từ Đà Nẵng

Hà Nội xét nghiệm PCR cho người về từ Đà Nẵng

Hà Nội xét nghiệm PCR cho người về từ Đà Nẵng

Hà Nội xét nghiệm PCR cho người về từ Đà Nẵng

Hà Nội xét nghiệm PCR cho người về từ Đà Nẵng

Giang Huy

Nguồn: VnExpress.net