Hai cầu vượt qua hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

3
Hai cầu vượt qua hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

Hai cầu vượt qua hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

Hai cầu vượt qua hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

Hai cầu vượt qua hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

Hai cầu vượt qua hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

Hai cầu vượt qua hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

Hai cầu vượt qua hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

Hai cầu vượt qua hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

Hai cầu vượt qua hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

Hai cầu vượt qua hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

Hai cầu vượt qua hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

Hai cầu vượt qua hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

Hai cầu vượt qua hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

Hai cầu vượt qua hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

Hai cầu vượt qua hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

Hai cầu vượt qua hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

Hai cầu vượt qua hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

Hai cầu vượt qua hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

Hai cầu vượt qua hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

Hai cầu vượt qua hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

Cầu vượt hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

 
 

Cầu vượt qua hồ Linh Đàm sắp hoàn thiện. Video: Bá Đô

Hai cầu vượt qua hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

Hai cầu vượt qua hồ Linh Đàm trước ngày thông xe

Bá Đô

Nguồn: VnExpress.net