Hai giờ phun hoá chất tại bệnh viện Đà Nẵng

8
Hai giờ phun hoá chất tại bệnh viện Đà Nẵng

Hai giờ phun hoá chất tại bệnh viện Đà Nẵng

Hai giờ phun hoá chất tại bệnh viện Đà Nẵng

Hai giờ phun hoá chất tại bệnh viện Đà Nẵng

Hai giờ phun hoá chất tại bệnh viện Đà Nẵng

Hai giờ phun hoá chất tại bệnh viện Đà Nẵng

Hai giờ phun hoá chất tại bệnh viện Đà Nẵng

Hai giờ phun hoá chất tại bệnh viện Đà Nẵng

Hai giờ phun hoá chất tại bệnh viện Đà Nẵng

Hai giờ phun hoá chất tại bệnh viện Đà Nẵng

Hai giờ phun hoá chất tại bệnh viện Đà Nẵng

Hai giờ phun hoá chất tại bệnh viện Đà Nẵng

Hai giờ phun hoá chất tại bệnh viện Đà Nẵng

Hai giờ phun hoá chất tại bệnh viện Đà Nẵng

Hai giờ phun hoá chất tại bệnh viện Đà Nẵng

Hai giờ phun hoá chất tại bệnh viện Đà Nẵng

Hai giờ phun hoá chất tại bệnh viện Đà Nẵng

Hai giờ phun hoá chất tại bệnh viện Đà Nẵng

Hai giờ phun hoá chất tại bệnh viện Đà Nẵng

Hai giờ phun hoá chất tại bệnh viện Đà Nẵng

Hai giờ phun hoá chất tại bệnh viện Đà Nẵng

Hai giờ phun hoá chất tại bệnh viện Đà Nẵng

Hai giờ phun hoá chất tại bệnh viện Đà Nẵng

Hai giờ phun hoá chất tại bệnh viện Đà Nẵng

Xe quân đội phun khử khuẩn hai bệnh viện Đà Nẵng

 
 

Xe quân đội phun khử khuẩn hai bệnh viện Đà Nẵng. Video: Nguyễn Đông – Đắc Thành

Nguyễn Đông

Nguồn: VnExpress.net