Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ

3
Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ

Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ

Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ

Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ

Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ

Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ

Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ

Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ

Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ

Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ

Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ

Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ

Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ

Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ

Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ

Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ

Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ

Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ

Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ

Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ

Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ

Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ

Phước Tuấn – Quỳnh Trần – Chí Tâm – Đắc Thành – Việt Quốc – Xuân Ngọc

Nguồn: VnExpress.net