Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm

3
Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm

Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm

Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm

Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm

Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm

Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm

Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm

Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm

Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm

Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm

Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm

Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm

Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm

Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm

Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm

Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm

Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm

Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm

Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm

Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm

Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm

Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm

Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm

Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm

Người dân đi tắm biển sớm ở Đà Nẵng

 
 


Hàng nghìn người tắm biển sáng sớm ở Đà Nẵng. Video: Nguyễn Đông.

Nguyễn Đông

Nguồn: VnExpress.net