Hiện trường sạt lở núi vùi lấp 22 quân nhân

2
Hiện trường sạt lở núi vùi lấp 22 quân nhân

Hiện trường sạt lở núi vùi lấp 22 quân nhân

Hiện trường sạt lở núi vùi lấp 22 quân nhân

Hiện trường sạt lở núi vùi lấp 22 quân nhân

Hiện trường sạt lở núi vùi lấp 22 quân nhân

Hiện trường sạt lở núi vùi lấp 22 quân nhân

Hiện trường sạt lở núi vùi lấp 22 quân nhân

Hiện trường sạt lở núi vùi lấp 22 quân nhân

Hiện trường sạt lở núi vùi lấp 22 quân nhân

Hiện trường sạt lở núi vùi lấp 22 quân nhân

Hiện trường sạt lở núi vùi lấp 22 quân nhân

Hiện trường sạt lở núi vùi lấp 22 quân nhân

Hiện trường sạt lở núi vùi lấp 22 quân nhân

Hiện trường sạt lở núi vùi lấp 22 quân nhân

Hiện trường sạt lở núi vùi lấp 22 quân nhân

Hiện trường sạt lở núi vùi lấp 22 quân nhân

Hiện trường sạt lở núi vùi lấp 22 quân nhân

Hiện trường sạt lở núi vùi lấp 22 quân nhân

Hiện trường sạt lở núi vùi lấp 22 quân nhân

Hiện trường sạt lở núi vùi lấp 22 quân nhân

Hữu Khoa – Hoàng Táo – Nguyễn Hải – Đức Hùng

Nguồn: VnExpress.net