Hiện trường tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị vỡ

8
Hiện trường tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị vỡ

Hiện trường tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị vỡ

Hiện trường tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị vỡ

Hiện trường tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị vỡ

Hiện trường tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị vỡ

Hiện trường tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị vỡ

Hiện trường tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị vỡ

Hiện trường tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị vỡ

Hiện trường tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị vỡ

Hiện trường tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị vỡ

Hiện trường tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị vỡ

Hiện trường tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị vỡ

Hiện trường tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị vỡ

Hiện trường tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị vỡ

Hiện trường tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị vỡ

Hiện trường tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị vỡ

Hiện trường tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị vỡ

Hiện trường tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị vỡ

Hiện trường tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị vỡ

Hiện trường tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị vỡ

Hiện trường tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị vỡ

Hiện trường tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị vỡ

Hiện trường ngổn ngang ở tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị vỡ

 
 


Hiện trường tuyến kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã bị vỡ. Video: Lê Hoàng.

Lê Hoàng

Nguồn: VnExpress.net