Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu dưới cầu Thanh Trì

6
Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu dưới cầu Thanh Trì

Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu dưới cầu Thanh Trì

Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu dưới cầu Thanh Trì

Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu dưới cầu Thanh Trì

Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu dưới cầu Thanh Trì

Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu dưới cầu Thanh Trì

Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu dưới cầu Thanh Trì

Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu dưới cầu Thanh Trì

Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu dưới cầu Thanh Trì

Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu dưới cầu Thanh Trì

Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu dưới cầu Thanh Trì

Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu dưới cầu Thanh Trì

Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu dưới cầu Thanh Trì

Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu dưới cầu Thanh Trì

Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu dưới cầu Thanh Trì

Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu dưới cầu Thanh Trì

Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu dưới cầu Thanh Trì

Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu dưới cầu Thanh Trì

Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu dưới cầu Thanh Trì

Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu dưới cầu Thanh Trì

Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu dưới cầu Thanh Trì

Hiện trường vụ cháy bãi phế liệu dưới cầu Thanh Trì

Cháy lớn dưới cầu Thanh Trì

 
 

Hiện trường vụ cháy. Video: Bá Đô – Giang Huy

Giang Huy-Phương Sơn

Nguồn: VnExpress.net