Học sinh trường Xuân Phương ngày đầu đi học sau Tết

2
Học sinh trường Xuân Phương ngày đầu đi học sau Tết

Học sinh trường Xuân Phương ngày đầu đi học sau Tết

Học sinh trường Xuân Phương ngày đầu đi học sau Tết

Học sinh trường Xuân Phương ngày đầu đi học sau Tết

Học sinh trường Xuân Phương ngày đầu đi học sau Tết

Học sinh trường Xuân Phương ngày đầu đi học sau Tết

Học sinh trường Xuân Phương ngày đầu đi học sau Tết

Học sinh trường Xuân Phương ngày đầu đi học sau Tết

Học sinh trường Xuân Phương ngày đầu đi học sau Tết

Học sinh trường Xuân Phương ngày đầu đi học sau Tết

Học sinh trường Xuân Phương ngày đầu đi học sau Tết

Học sinh trường Xuân Phương ngày đầu đi học sau Tết

Học sinh trường Xuân Phương ngày đầu đi học sau Tết

Học sinh trường Xuân Phương ngày đầu đi học sau Tết

Học sinh trường Xuân Phương ngày đầu đi học sau Tết

Học sinh trường Xuân Phương ngày đầu đi học sau Tết

Học sinh trường Xuân Phương ngày đầu đi học sau Tết

Học sinh trường Xuân Phương ngày đầu đi học sau Tết

Học sinh trường Xuân Phương ngày đầu đi học sau Tết

Học sinh trường Xuân Phương ngày đầu đi học sau Tết

Học sinh trường Xuân Phương ngày đầu đi học sau Tết

Học sinh trường Xuân Phương ngày đầu đi học sau Tết

Học sinh Tiểu học Xuân Phương trong ngày đầu trở lại trường

 
 

Không khí tại trường Tiểu học Xuân Phương trong ngày đầu trở lại trường sau Tết. Video: Dương Tâm – Ngọc Thành.

Ngọc Thành – Dương Tâm

Nguồn: VnExpress.net