Học sinh trường Xuân Phương về nhà đón Tết muộn

3
Học sinh trường Xuân Phương về nhà đón Tết muộn

Học sinh trường Xuân Phương về nhà đón Tết muộn

Học sinh trường Xuân Phương về nhà đón Tết muộn

Học sinh trường Xuân Phương về nhà đón Tết muộn

Học sinh trường Xuân Phương về nhà đón Tết muộn

Học sinh trường Xuân Phương về nhà đón Tết muộn

Học sinh trường Xuân Phương về nhà đón Tết muộn

Học sinh trường Xuân Phương về nhà đón Tết muộn

Học sinh trường Xuân Phương về nhà đón Tết muộn

Học sinh trường Xuân Phương về nhà đón Tết muộn

Học sinh trường Xuân Phương về nhà đón Tết muộn

Học sinh trường Xuân Phương về nhà đón Tết muộn

Học sinh trường Xuân Phương về nhà đón Tết muộn

Học sinh trường Xuân Phương về nhà đón Tết muộn

Học sinh trường Xuân Phương về nhà đón Tết muộn

Học sinh trường Xuân Phương về nhà đón Tết muộn

Học sinh trường Xuân Phương về nhà đón Tết muộn

Học sinh trường Xuân Phương về nhà đón Tết muộn

Giang Huy

Nguồn: VnExpress.net