Hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề Việt Nam – Độc lập, tự cường

1
Hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề ‘Việt Nam – Độc lập, tự cường’

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề ‘Việt Nam – Độc lập, tự cường’

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề ‘Việt Nam – Độc lập, tự cường’

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề ‘Việt Nam – Độc lập, tự cường’

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề ‘Việt Nam – Độc lập, tự cường’

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề ‘Việt Nam – Độc lập, tự cường’

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề ‘Việt Nam – Độc lập, tự cường’

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề ‘Việt Nam – Độc lập, tự cường’

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề ‘Việt Nam – Độc lập, tự cường’

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề ‘Việt Nam – Độc lập, tự cường’

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề ‘Việt Nam – Độc lập, tự cường’

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề

Hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề ‘Việt Nam – Độc lập, tự cường’

Ngọc Thành (Ảnh tư liệu tại triển lãm)

Nguồn: VnExpress.net