Hơn 3 năm chưa xây xong cầu 200 m

2
Hơn 3 năm chưa xây xong cầu 200 m

Hơn 3 năm chưa xây xong cầu 200 m

Hơn 3 năm chưa xây xong cầu 200 m

Hơn 3 năm chưa xây xong cầu 200 m

Hơn 3 năm chưa xây xong cầu 200 m

Hơn 3 năm chưa xây xong cầu 200 m

Hơn 3 năm chưa xây xong cầu 200 m

Hơn 3 năm chưa xây xong cầu 200 m

Hơn 3 năm chưa xây xong cầu 200 m

Hơn 3 năm chưa xây xong cầu 200 m

Hơn 3 năm chưa xây xong cầu 200 m

Hơn 3 năm chưa xây xong cầu 200 m

Hơn 3 năm chưa xây xong cầu 200 m

Hơn 3 năm chưa xây xong cầu 200 m

Hơn 3 năm chưa xây xong cầu 200 m

Hơn 3 năm chưa xây xong cầu 200 m

Hơn 3 năm chưa xây xong cầu 200 m

Hơn 3 năm chưa xây xong cầu 200 m

Hơn 3 năm chưa xây xong cầu 200 m

Hơn 3 năm chưa xây xong cầu 200 m

Hơn 3 năm chưa xây xong cầu 200 m

Hơn 3 năm chưa xây xong cầu 200 m

Video

 
 

Cầu mới bắc qua sông Trường Giang dang dở nhiều năm. Video: Đắc Thành.

Đắc Thành

Đắc Thành

Nguồn: VnExpress.net