Hơn 5 giờ dập đám cháy công ty chế biến thực phẩm

1
Hơn 5 giờ dập đám cháy công ty chế biến thực phẩm

Hơn 5 giờ dập đám cháy công ty chế biến thực phẩm

Hơn 5 giờ dập đám cháy công ty chế biến thực phẩm

Hơn 5 giờ dập đám cháy công ty chế biến thực phẩm

Hơn 5 giờ dập đám cháy công ty chế biến thực phẩm

Hơn 5 giờ dập đám cháy công ty chế biến thực phẩm

Hơn 5 giờ dập đám cháy công ty chế biến thực phẩm

Hơn 5 giờ dập đám cháy công ty chế biến thực phẩm

Hơn 5 giờ dập đám cháy công ty chế biến thực phẩm

Hơn 5 giờ dập đám cháy công ty chế biến thực phẩm

Hơn 5 giờ dập đám cháy công ty chế biến thực phẩm

Hơn 5 giờ dập đám cháy công ty chế biến thực phẩm

Hơn 5 giờ dập đám cháy công ty chế biến thực phẩm

Hơn 5 giờ dập đám cháy công ty chế biến thực phẩm

Hơn 5 giờ dập đám cháy công ty chế biến thực phẩm

Hơn 5 giờ dập đám cháy công ty chế biến thực phẩm

Khói lửa bao trùm nhà xưởng 21.000 m2

 
 

Khói lửa bao trùm nhà xưởng. Video: Nguyễn Điệp – Hữu Khoa – Thanh Nhàn.

Hữu Khoa – Đình Văn

Nguồn: VnExpress.net