Hơn 5 ha chè cháy khô vì nắng nóng

2
Hơn 5 ha chè cháy khô vì nắng nóng

Hơn 5 ha chè cháy khô vì nắng nóng

Hơn 5 ha chè cháy khô vì nắng nóng

Hơn 5 ha chè cháy khô vì nắng nóng

Hơn 5 ha chè cháy khô vì nắng nóng

Hơn 5 ha chè cháy khô vì nắng nóng

Hơn 5 ha chè cháy khô vì nắng nóng

Hơn 5 ha chè cháy khô vì nắng nóng

Hơn 5 ha chè cháy khô vì nắng nóng

Hơn 5 ha chè cháy khô vì nắng nóng

Hơn 5 ha chè cháy khô vì nắng nóng

Hơn 5 ha chè cháy khô vì nắng nóng

Hơn 5 ha chè cháy khô vì nắng nóng

Hơn 5 ha chè cháy khô vì nắng nóng

Hơn 5 ha chè cháy khô vì nắng nóng

Hơn 5 ha chè cháy khô vì nắng nóng

Hơn 5 ha chè cháy khô vì nắng nóng

Hơn 5 ha chè cháy khô vì nắng nóng

Hơn 5 ha chè cháy khô vì nắng nóng

Hơn 5 ha chè cháy khô vì nắng nóng

Đức Hùng

Nguồn: VnExpress.net