Hơn một giờ di dời bom trên phố Cửa Bắc

2
Hơn một giờ di dời bom trên phố Cửa Bắc

Hơn một giờ di dời bom trên phố Cửa Bắc

Hơn một giờ di dời bom trên phố Cửa Bắc

Hơn một giờ di dời bom trên phố Cửa Bắc

Hơn một giờ di dời bom trên phố Cửa Bắc

Hơn một giờ di dời bom trên phố Cửa Bắc

Hơn một giờ di dời bom trên phố Cửa Bắc

Hơn một giờ di dời bom trên phố Cửa Bắc

Hơn một giờ di dời bom trên phố Cửa Bắc

Hơn một giờ di dời bom trên phố Cửa Bắc

Hơn một giờ di dời bom trên phố Cửa Bắc

Hơn một giờ di dời bom trên phố Cửa Bắc

Hơn một giờ di dời bom trên phố Cửa Bắc

Hơn một giờ di dời bom trên phố Cửa Bắc

Hơn một giờ di dời bom trên phố Cửa Bắc

Hơn một giờ di dời bom trên phố Cửa Bắc

Giang Huy – Gia Chính

Nguồn: VnExpress.net