Kẹt xe hơn 2 km trên đại lộ Nguyễn Văn Linh

2
Kẹt xe hơn 2 km trên đại lộ Nguyễn Văn Linh

Kẹt xe hơn 2 km trên đại lộ Nguyễn Văn Linh

Kẹt xe hơn 2 km trên đại lộ Nguyễn Văn Linh

Kẹt xe hơn 2 km trên đại lộ Nguyễn Văn Linh

Kẹt xe hơn 2 km trên đại lộ Nguyễn Văn Linh

Kẹt xe hơn 2 km trên đại lộ Nguyễn Văn Linh

Kẹt xe hơn 2 km trên đại lộ Nguyễn Văn Linh

Kẹt xe hơn 2 km trên đại lộ Nguyễn Văn Linh

Kẹt xe hơn 2 km trên đại lộ Nguyễn Văn Linh

Kẹt xe hơn 2 km trên đại lộ Nguyễn Văn Linh

Kẹt xe hơn 2 km trên đại lộ Nguyễn Văn Linh

Kẹt xe hơn 2 km trên đại lộ Nguyễn Văn Linh

Kẹt xe hơn 2 km trên đại lộ Nguyễn Văn Linh

Kẹt xe hơn 2 km trên đại lộ Nguyễn Văn Linh

Kẹt xe hơn 2 km trên đại lộ Nguyễn Văn Linh

Kẹt xe hơn 2 km trên đại lộ Nguyễn Văn Linh

Hữu Khoa

Nguồn: VnExpress.net