Kho hàng gia dụng hơn 4.000 m2 sập đổ sau vụ cháy

4
Kho hàng gia dụng hơn 4.000 m2 sập đổ sau vụ cháy

Kho hàng gia dụng hơn 4.000 m2 sập đổ sau vụ cháy

Kho hàng gia dụng hơn 4.000 m2 sập đổ sau vụ cháy

Kho hàng gia dụng hơn 4.000 m2 sập đổ sau vụ cháy

Kho hàng gia dụng hơn 4.000 m2 sập đổ sau vụ cháy

Kho hàng gia dụng hơn 4.000 m2 sập đổ sau vụ cháy

Kho hàng gia dụng hơn 4.000 m2 sập đổ sau vụ cháy

Kho hàng gia dụng hơn 4.000 m2 sập đổ sau vụ cháy

Kho hàng gia dụng hơn 4.000 m2 sập đổ sau vụ cháy

Kho hàng gia dụng hơn 4.000 m2 sập đổ sau vụ cháy

Kho hàng gia dụng hơn 4.000 m2 sập đổ sau vụ cháy

Kho hàng gia dụng hơn 4.000 m2 sập đổ sau vụ cháy

Kho hàng gia dụng hơn 4.000 m2 sập đổ sau vụ cháy

Kho hàng gia dụng hơn 4.000 m2 sập đổ sau vụ cháy

Kho hàng gia dụng hơn 4.000 m2 sập đổ sau vụ cháy

Kho hàng gia dụng hơn 4.000 m2 sập đổ sau vụ cháy

Kho hàng gia dụng hơn 4.000 m2 sập đổ sau vụ cháy

Kho hàng gia dụng hơn 4.000 m2 sập đổ sau vụ cháy

Kho hàng gia dụng hơn 4.000 m2 sập đổ sau vụ cháy

Kho hàng gia dụng hơn 4.000 m2 sập đổ sau vụ cháy

Hơn 300 cảnh sát chữa cháy kho hàng trong đêm

 
 

Hơn 300 cảnh sát dập lửa trong đêm. Video: Nguyễn Điệp – Vũ Thịnh – Hoàng Thanh.

Hữu Khoa

Nguồn: VnExpress.net