Khu vườn Nam Mỹ giữa lòng thành phố

6
Khu vườn Nam Mỹ giữa lòng thành phố

Khu vườn Nam Mỹ giữa lòng thành phố

Khu vườn Nam Mỹ giữa lòng thành phố

Khu vườn Nam Mỹ giữa lòng thành phố

Khu vườn Nam Mỹ giữa lòng thành phố

Khu vườn Nam Mỹ giữa lòng thành phố

Khu vườn Nam Mỹ giữa lòng thành phố

Khu vườn Nam Mỹ giữa lòng thành phố

Khu vườn Nam Mỹ giữa lòng thành phố

Khu vườn Nam Mỹ giữa lòng thành phố

Khu vườn Nam Mỹ giữa lòng thành phố

Khu vườn Nam Mỹ giữa lòng thành phố

Khu vườn Nam Mỹ giữa lòng thành phố

Khu vườn Nam Mỹ giữa lòng thành phố

Khu vườn Nam Mỹ giữa lòng thành phố

Khu vườn Nam Mỹ giữa lòng thành phố

Khu vườn Nam Mỹ giữa lòng thành phố

Khu vườn Nam Mỹ giữa lòng thành phố

Khu vườn Nam Mỹ giữa lòng thành phố

Khu vườn Nam Mỹ giữa lòng thành phố

Khu vườn Nam Mỹ giữa lòng thành phố

Khu vườn Nam Mỹ giữa lòng thành phố

Diệp Phan

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguồn: VnExpress.net