Kỵ binh lần đầu diễn tập chống biểu tình

6
Kỵ binh lần đầu diễn tập chống biểu tình

Kỵ binh lần đầu diễn tập chống biểu tình

Kỵ binh lần đầu diễn tập chống biểu tình

Kỵ binh lần đầu diễn tập chống biểu tình

Kỵ binh lần đầu diễn tập chống biểu tình

Kỵ binh lần đầu diễn tập chống biểu tình

Kỵ binh lần đầu diễn tập chống biểu tình

Kỵ binh lần đầu diễn tập chống biểu tình

Kỵ binh lần đầu diễn tập chống biểu tình

Kỵ binh lần đầu diễn tập chống biểu tình

Kỵ binh lần đầu diễn tập chống biểu tình

Kỵ binh lần đầu diễn tập chống biểu tình

Kỵ binh lần đầu diễn tập chống biểu tình

Kỵ binh lần đầu diễn tập chống biểu tình

Kỵ binh lần đầu diễn tập chống biểu tình

Kỵ binh lần đầu diễn tập chống biểu tình

Kỵ binh lần đầu diễn tập chống biểu tình

Kỵ binh lần đầu diễn tập chống biểu tình

Kỵ binh lần đầu diễn tập chống biểu tình

Kỵ binh lần đầu diễn tập chống biểu tình

Kỵ binh lần đầu diễn tập chống biểu tình

Kỵ binh lần đầu diễn tập chống biểu tình

Đoàn CSCĐ Kỵ Binh lần đầu diễn tập chống bạo loạn

 
 


CSCĐ Kỵ Binh lần đầu tham gia diễn tập quy mô lớn.Video: Bá Đô

Bá Đô – Giang Huy

Nguồn: VnExpress.net