Lần đầu thử nghiệm trên người vaccine Covid-19 Việt Nam

4
Lần đầu thử nghiệm trên người vaccine Covid-19 Việt Nam

Lần đầu thử nghiệm trên người vaccine Covid-19 Việt Nam

Lần đầu thử nghiệm trên người vaccine Covid-19 Việt Nam

Lần đầu thử nghiệm trên người vaccine Covid-19 Việt Nam

Lần đầu thử nghiệm trên người vaccine Covid-19 Việt Nam

Lần đầu thử nghiệm trên người vaccine Covid-19 Việt Nam

Lần đầu thử nghiệm trên người vaccine Covid-19 Việt Nam

Lần đầu thử nghiệm trên người vaccine Covid-19 Việt Nam

Lần đầu thử nghiệm trên người vaccine Covid-19 Việt Nam

Lần đầu thử nghiệm trên người vaccine Covid-19 Việt Nam

Lần đầu thử nghiệm trên người vaccine Covid-19 Việt Nam

Lần đầu thử nghiệm trên người vaccine Covid-19 Việt Nam

Lần đầu thử nghiệm trên người vaccine Covid-19 Việt Nam

Lần đầu thử nghiệm trên người vaccine Covid-19 Việt Nam

Lần đầu thử nghiệm trên người vaccine Covid-19 Việt Nam

Lần đầu thử nghiệm trên người vaccine Covid-19 Việt Nam

Ảnh: Giang Huy
Nội dung: Chi Lê

Nguồn: VnExpress.net