Làng nghề bánh in vào vụ Tết

4
Làng nghề bánh in vào vụ Tết

Làng nghề bánh in vào vụ Tết

Làng nghề bánh in vào vụ Tết

Làng nghề bánh in vào vụ Tết

Làng nghề bánh in vào vụ Tết

Làng nghề bánh in vào vụ Tết

Làng nghề bánh in vào vụ Tết

Làng nghề bánh in vào vụ Tết

Làng nghề bánh in vào vụ Tết

Làng nghề bánh in vào vụ Tết

Làng nghề bánh in vào vụ Tết

Làng nghề bánh in vào vụ Tết

Làng nghề bánh in vào vụ Tết

Làng nghề bánh in vào vụ Tết

Làng nghề bánh in vào vụ Tết

Làng nghề bánh in vào vụ Tết

Làng nghề bánh in vào vụ Tết

Làng nghề bánh in vào vụ Tết

Làng nghề bánh in vào vụ Tết

Làng nghề bánh in vào vụ Tết

Làng nghề bánh in vào vụ Tết

Làng nghề bánh in vào vụ Tết

Làng nghề bánh in vào vụ Tết

Làng nghề bánh in vào vụ Tết

Làng nghề bánh in vào vụ Tết

 
 


Công đoạn làm bánh in. Video: Đắc Thành.

Đắc Thành

Nguồn: VnExpress.net