Làng nghề làm hương ở Quảng Nam vào vụ Tết

2
Làng nghề làm hương ở Quảng Nam vào vụ Tết

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam vào vụ Tết

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam vào vụ Tết

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam vào vụ Tết

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam vào vụ Tết

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam vào vụ Tết

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam vào vụ Tết

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam vào vụ Tết

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam vào vụ Tết

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam vào vụ Tết

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam vào vụ Tết

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam vào vụ Tết

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam vào vụ Tết

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam vào vụ Tết

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam vào vụ Tết

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam vào vụ Tết

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam vào vụ Tết

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam vào vụ Tết

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam vào vụ Tết

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam vào vụ Tết

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam vào vụ Tết

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam vào vụ Tết

Làng nghề làm hương ở Quảng Nam tất bật vào vụ Tết

 
 

Người dân làng nghề sản xuất hương. Video: Đắc Thành.

Đắc Thành

Nguồn: VnExpress.net